Chuẩn Hiệu trưởng mới và chuẩn Giáo viên mới đề nghị Giáo viên đọc để thực hiện trong năm học 2018 – 2019

  Chuẩn Hiệu trưởng mới – tải xuống 14_2018_TT-BGDDT_CHUAN HIEU TRUONG – hiệu lực thi hành 4/9/2018

 tải xuống Chuẩn Giáo viên mới thong-tu-20-2018-TT-BGDĐT CHUAN GIAO VIÊN – hiệu lực thi hành 10/10/2018

Đề nghị Giáo viên đọc để thực hiện trong năm học 2018 – 2019