Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương đối với viên chức hợp đồng hưởng lương theo quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương đối với viên chức hợp đồng hưởng lương theo quy định mức lương tối thiểu vùng

 

962-TCCB