PGD gửi các trường cv 89 V/v hướng dẫn chấm, công nhận giải pháp/đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2018 – 2019

 

89-TDKT

Hướng dẫn chấm xét giải pháp – NCKHSPUD năm 2018 – 2019