PHIẾU LÝ LỊCH BỔ SUNG Năm học 2016 – 2017

Tải về tại đây: tải xuống 266 Ly lich bo sung 16-17

PHIẾU LÝ LỊCH BỔ SUNG

Năm học 2016 2017

Họ và tên:………………   tên gọi khác: ……………Số hiệu:…………………………

Chức vụ / Chức danh:……………………………………………………………………

Đơn vị: .…………………………………………………………. ……………………..

Ngày sinh: …/…/ ….…Ngày vào đảng: Dự bị:..…/..…/……Chính thức:…./…../……..

Địa chỉ thường trú hiện nay:…………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………

Ngạch cán bộ, công chức: ………………………..Bậc: ……………………………….

Hệ số lương: ………(từ tháng……..năm………..), Mã số:..…………………………..

I . CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ nămChức danh được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài) thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác …

 

  1. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC

 

Trường và

nơi họcNgành học,

tên lớp họcHọc từ tháng/ năm

đến tháng/ nămHình thức họcVăn bằng

trình độ

 

Ghi chú: – Hình thức học: Chính quy, Tại chức (vừa làm vừa học), Chuyên tu, Bồi dưỡng…

    – Văn  bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư …..

 

III. ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ ngày ………./ ………/ ………… đến ngày ………./ ………/ ………………………….

Đi nước nào, Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào, Nội dung công việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 

  1. KHEN THƯỞNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 

  1. KỶ LUẬT

Lý do, hình thức:…………………………………………………………………………………………………………..

 

  1. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN

Nhà, đất (tự làm, mua, được cấp, được thừa kế ) và những tài sản có giá trị lớn khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII. VỀ GIA ĐÌNH

Thay đổi về quan hệ, hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, nơi ở, nơi làm việc của những người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

     …….Ngày …..tháng…..năm ……                                      Ngày …..tháng…..năm……

     Xác nhận của cơ quan, đơn vị                                           Người viết bổ sung