TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 143 ĐIỀU CHỈNH NGHỊ ĐỊNH 108 VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Ngày 10/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

          Theo nội dung Nghị định 143/2020/NĐ-CP, có 02 điểm lớn cơ bản được điều chỉnh như sau: (điều chỉnh Điều 8 và Điều 24 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP)
           1.  Đối tượng xin nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách tinh giản biên chế phải có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019.
             2. Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP sẽ được kéo dài đến  ngày 31/12/2030.