Các mẫu đánh giá cuối năm của Tiểu học

mời quý Thầy Cô click vào các file để tải về

Phieu-bo-sung-ly-lich-CBCCVC 2020

MAU_DG&PL CB,CC,VC_NAM_2020

MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT,PHT GDPTBIỂU MẪU 05-Trường tổng hợp_gv

BIỂU MẪU 05-Trường tổng hợp_gv

BIỂU MẪU 04- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của Hiệu trưởng_gv

BIỂU MẪU 03-Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của tổ chuyên môn_GVPT

BIỂU MẪU 02- Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn_GVPT

BIỂU MẪU 1- Phiếu tự đánh giá gv phổ thông

238-TCCB Đáng giá-phân loại CCVC- Chuẩn NN – 2020